НАГРАДИ


Номинирайте за НАГРАДАта „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

СТАТУТ

на НАГРАДА „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

1. ЦЕЛ

Целта на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ е да изрази признание за постигнати високи резултати в научноизследователската дейност, както и да популяризира постиженията на учени от различни общности и университети в България и света.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1.       Статутът за определяне на академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се приема с решение на Академичния съвет на ИУ-Варна.

2.2.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се присъжда ежегодно, на конкурсен принцип.

2.3.       За академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ могат да бъдат номинирани университетски преподаватели, учени и изследователи от различни общности и университети в България и от цял свят, показали високи постижения и резултати в научноизследователската дейност.

2.4.       Срокът за подаване на номинации и за тяхното разглеждане от оценяващата комисия за съответната година се определя със заповед на Ректора на ИУ-Варна.

2.5.       Удостостоеният с академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката получава диплом, почетен знак и парична награда хиляда лева, определяни със Заповед на Ректора на ИУ-Варна.

2.6.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката се връчва на нейния носител от Ректора на ИУ - Варна на специална церемония в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители.

2.7.       Определеният за носител на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се уведомява предварително за деня и мястото на церемонията. Номинираното лице декларира своето присъствие на Церемонията по връчване на наградата.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ

3.1.       Началотонапроцедуратасе обявява, след гласувано решение от Академичен съвет на ИУ - Варна. Процедурата се счита за открита след като бъде обявена публично на официалния сайт на ИУ - Варна.

3.2.       Информация за условията за номиниране, необходимите документи и процедурата са публични и се публикуват на официалната страница на ИУ-Варна и в медийното пространство.

3.3.       Занаградата„ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ могат да бъдат номинирани преподаватели, учени и изследователи, които са:

3.3.1.Автори на значими постижения в областта на научните изследвания.;

3.3.2.Учени с високи резултати и оценки в преподавателската си работа.;

3.3.3.Автори на сериозни научни трудове (студии и монографии), които са подобаващо оценени сред научната общност.;

3.3.4.Учени, реализирали дълга и ползотворна кариера в полза на развитието на науката и обществото.;

3.3.5. Автори на изобретения, полезни модели и патенти.

3.4.       Номинациимогатдасеподават от висши училища, основни звена на висши училища, първични звена на висши училища, инициативни комитети.

3.5.       Предложенията се отправят в писмен вид, чрез съответна номинационна форма (Приложение №1), до председателя на оценяващата комисия. В номинационнатаформасеуказва ясно приносът на номинираната личност в областта на науката. Към номинационната форма се прилагат копия от документи, които пряко доказват постиженията на номинирания - грамоти, отличия за високи постижения, сертификати, научни разработки, рецензии и отзиви за тях, цитирания и др., както и препоръки от трети страни.

3.6.       Документите по т. 3.5. се подават в деловодството на ИУ - Варна, в срокдо 15 майнасъответнатагодина. Срокът за подаване на документи за 2016 г. е до 20 септември.

3.7.       Всичкидокументи, полученислед крайния срок не се разглеждат от оценяващата комисия.

4. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ

4.1.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се присъжда ежегодно, на конкурсен принцип. Наградата се връчваеднократнонаедно и същолице.

4.1.1.Решението за присъждане на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се взема от оценяваща комисия, която е съставена от 7 души – утвърдени учени, предложени от Ректора на ИУ - Варна. В състава на комисията нямат право да участват номинирани за наградата кандидати.

4.1.2.Оценяващата комисия избира председател сред членовете си.Заседанията на оценяващата комисия се свикват и водят от Председателя на комисията. Оценяващата комисия избира секретар, който води протокола на заседанията и кореспонденцията на комисията.

4.1.3.Комисията разглежда кандидатурите, заседава и обявява решението си не по-късно от 5 юни на съответната година.Решението на комисията не подлежи на обжалване. За 2016 г. срокът за обявяване решението на комисията е 30 септември.

4.1.4.Председателят на комисията докладва решението на заседание на Академичен съвет, на което предложението на комисията се подлага на гласуване.

4.1.5.Изборът на носителя на награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се прави на заседание на Академичен съвет в срок до 30 юни. За 2016 г. срокът за избор на носител на наградата е 30 октоврми.

4.2.       Оценяванетонанаучноизследователскитепостижениянаноминиранителица сеизвършваотоценяващата комисия по следните критерии,за последните 10 години:

4.2.1. Монографични трудове – брой и значимост.;

4.2.2. Научни публикации в чужбина и в български научни издания на чужд език, в това число и публикации в реферирани издания.;

4.2.3. Други научни публикации.;

4.2.4. Участие в международни научни форуми.;

4.2.5. Установени цитирания.;

4.2.6. Изобретения, полезни модели, патенти и др.;

4.2.7. Участия в научни журита.;

4.2.8. Участие в научни проекти.

4.3.       Посочените в т. 4.2. критерии за оценка на предложените кандидати се остойностяват сумарно до 100 точки по следната скала:

4.3.1. Монографични трудове (брой и значимост) – 35 т.;

4.3.2. Научни публикации в чужбина и в български научни издания на чужд език, в това число и публикации в реферирани издания – 15 т.;

4.3.3. Други научни публикации – 10 т.;

4.3.4. Участие в международни научни форуми – 10 т.;

4.3.5. Установени цитирания – 10 т.;

4.3.6. Изобретения, полезни модели, патенти и др. – 10 т.;

4.3.7. Участия в научни журита – 5 т.;

4.3.8. Участие в научни проекти – 5 т.

5. ПРОЦЕДУРА ПО НАГРАЖДАВАНЕ

5.1.            Церемониятаповръчванена ежегодната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“се състои в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители.

5.2.            Нацеремониятаприсъстватвисокопоставени официални гости, учени от различни научни области, представителинаместнатавласт, бизнеса и медии.

5.3.            Церемониятапредставяживота и делото на проф. Цани Калянджиев в областта на образованието и науката, както и номинирания кандидат. Кандидатурата се представя от номиниращата личност. Номинираниятученизнасякраткослово.

5.4.            Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката се връчва от Ректора на ИУ - Варна.

 Настоящият Статут за определяне на награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката е приет на заседание на Академичен съвет на 30.06.2016 г. (Протокол № 11).

 

НОМИНАЦИОННА ФОРМА

  

 

Номиниращ:…………………………………………………………………………………

(име и фамилия)

Длъжност:……………………………………………………………………………………

 

Организация: ………………………………………………………………………………..

  

НОМИНИРАМ

  

Г-н/жа..............................................................................................................

  

за НАГРАДА ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ

 

С настоящата номинация уверявам Академичното ръководство на Икономически университет - Варна, че номинираният от мен кандидат има за последните 10 години следните научноизследователски постижения(моля посочете и приложете отзиви, рецензии, копия на документи и цитирания):

1.      Монографични трудове – брой и значимост;

2.      Научни публикации в чужбина и в български научни издания на чужд език, в това число и публикации в реферирани издания;

3.      Други научни публикации;

4.      Участие в международни научни форуми;

5.      Установени цитирания;

6.      Изобретения, полезни модели, патенти и др.;

7.      Участия в научни журита;

8.      Участие в научни проекти.

МОТИВИ ЗА НОМИНАЦИЯТА

 

(Моля, посочете своите лични мотиви и обосновка на Номинацията в свободен текст)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

С настоящото декларирам, че:

- познавам лично номинирания и съм получил/а лично от него/нея писмено уверение, че приема номинацията, обвързва се с каузата на Наградата, ще съдейства за представянето и популяризирането на кандидатурата си, ще участва в събитията по представяне и популяризиране на Наградата и ще присъства на церемонията по връчването на Наградата.

- се ангажирам да съдействам на Академичното ръководство на Икономически университет - Варна, в рамките на възможностите и компетентността си, за реализацията на съпътстващите церемонията по връчването на Наградата пиар инициативи (заснемане на видео-материали за представяне и популяризиране на кандидатурата).

- се съгласявам да застана публично зад своята номинация и да я защитя лично по време и след Церемонията по връчването на Наградата. В тази връзка, давам съгласието си, името ми и аудио-визуални произведения с мое участие да бъдат използвани за популяризирането на Наградата в обществени събития, при взаимно спазени принципи за ненарушаване на личното пространство.

В уверение на горното, предоставям следната допълнителна информация:

Адрес на номинирания:

Телефон и Email за връзка с номинирания:

Месторабота на номинирания:

Лице за контакт (PR, секретар):

Писмо уверение от страна на номинирания:

(Моля, посочете или приложете документ, удостоверяващ съгласието на лицето да бъде номиниран и присъствието на лицето на церемонията по награждаване.)

В заключение декларирам, че добросъвестно ще изчакам решението на Академичния съвет на ИУ – Варна, без да разгласявам информацията, станала ми известна по повод и във връзка с Наградата, преди официалното обявяване на номинациите, и, ако моята номинация бъде приета, ще следвам указанията на Академичния съвет на Университета, във връзка с подготовката и реализацията на Церемонията по връчването на наградата и съпътстващите я обществени събития от календара на Наградата. 

 

гр. Варна, ден/месец/година                                  Номиниращ: ........................................................

                                                                                                               (................................................)

  

Моля,  предайте попълнения формуляр в срок до 20.09.2016 г. в деловодството на ИУ-Варна, стая 209 или на електронна поща: Email: rektorat@ue-varna.bg    телефон 052 643 360

 

 


Публикувано на: 17.09.2016 г.