БРОЙ XVII


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. VIII, 2020, брой 17

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурса
„Българска научна периодика – 2019 година“

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
VIII, 2020, issue 17

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;
National Science Fundthe National Science Fund under the Bulgarian Scientific Periodicals Programme in 2019.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

Основният тематичен фокус на брой XVII на списание „Дзяло“ е върху литературата и отделни естетически практики на модернизма. Около него са обединени изследвания на учени от Софийския университет, Бургаския свободен университет, Университета на Виена и УниБИТ. Същата проблематика определя търсенията на докторантите от Софийския и Пловдивския университет, представени в рубриката „Младите в науката“.
Рубриките за езикознание, литература и история предлагат разнообразни самостоятелни разработки. Специален раздел от броя е посветен на темата за Холокоста в литературата.
Налице са и традиционните рубрики на списанието, посветени на годишнини, актуални конференции и новоизлезли книги, както и солиден блок рецензии и отзиви, включително и за позицията на българските учени относно „Официалния език на Република Северна Македония“.
Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL

The main thematic focus of the latest issue XVII of Dzialo is on the literature and individual aesthetic practices of modernism. It brings together studies by scholars from Sofia University, Burgas Free University, the University of Vienna and the University of Library Studies and Information Technologies. Similar issues shape the research of doctoral students from Sofia University and Plovdiv University featured in the section Young People in Science.
The sections on linguistics, literature and history offer a variety of independent studies. A special section of the issue is devoted to the Holocaust in literature.
The issue also features the traditional sections dedicated to anniversaries, conferences and recently published books, as well as a substantial number of reviews and opinion pieces, including the position of Bulgarian scholars on the Official Language of the Republic of Northern Macedonia.
The issue is in progress and will be duly supplemented with new authors, papers and sections.


Модернизмът  /  Modernism

Милена Кирова (България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“), Модерният град – метафора и действителност в българската литература до Първата световна война

Бисера Дакова (България, Институт за литература, БАН; Австрия, Институт за славистика, Университет Виена), Атанас Далчев и поезията на символизма – разрив и тяга

Калина Лукова (България, Бургаски свободен университет), Декадансът. Първи рецептивни образи на декадента в българската литературна критика

Цветана Георгиева (България, София, УниБИТ), Следи на Liberty style в драматическите видения на Боян Дановски

Лъчезар Георгиев (България, София, УниБИТ), Поетът-издател Гео Милев и приносите му за българското книгоиздаване

Антоан Божинов (България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“), Голите снимки на социализма

Младите в науката /  Young people in science

Траяна Латева (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Вирджиния Улф на постмодерна територия – разностранни културни проявления

Весела Ганева (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Съвременни комуникационни стратегии в романа на Дженифър Игън „Жестокото присъствие на времето“

Митко Марков (България, София, СУ „Св. Климент Охридски“), Модернизмът на национализмите. Нови хоризонти на немския модернизъм в междувоенния период

Езикът  /  Language in Focus

Пиринка Пенкова (Дания, Калундборг, Независим изследовател, проф. емеритус), Осъвременяването на Библията. За новия датски превод на Библията – „Библия 2020“ (Bibelen 2020), и съвременното възприемане на Светото писание

Георги Митринов (България, София, Институт за български език, БАН), Данни за антропонимията на с. Черешово, Неврокопско (дн. Драмско) от 1907 година

Иван Г. Илиев, Снежанка Генчева (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), За говорите на село Маломирово, Елховско, и на село Липница, Северна Добруджа

Цветелина Ангелова (България, София, Институт за български език, Българска академия на науките), Трансформации на българския модел семейство

Годишнини  /  Anniversaries

чл.-кор. проф. Дора Мирчева / Corresponding Member Prof. Dora Ivanova-Mircheva

Татяна Илиева (България, София, Кирило-Методиевски научен център, БАН), Догматическата екзегеза и богословският език в Словото за Преображение на Йоан Екзарх

Литературата  /  Literature

Румяна Пенчева (България, София, Национален литературен музей), Просветителите

История  /  History

Христин Лалев (България, София), Хронологически граници на съществуване и политически характеристики на Видинското владение на Шишмановци

Културна история  /  Cultural History

Петър Кърджилов (България, София, Институт за изследване на изкуствата, сектор „Екранни изкуства“, БАН), Опознай, за да обикнеш. Образът на България в илюстрации на книги, публикувани във Великобритания през 1904–1913 г.

Холокостът  /  The Holocaust

Малгожата Вуйчик-Дудек (Полша, Катовице, Шльонски университет), Животните и Холокостът в съвременни полски текстове за млади читатели

Кристиян Янев (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Във времето на дебатите („Бедните поляци гледат гетото“ и формирането на нов поглед към близкото минало)

Ян Блонски (Полша), Бедните поляци гледат гетото

Конференции  /  Conferences

Мария Бранкова (България, София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“), Български нотни издания 1878 – 1944 г. – дигитална музикална колекция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Нови книги  /  New Books

Илия Мусаков (България, София), Д-р Васил Берон. Съст. Евгени Коев. В. Търново, Ивис, 2020, 175 с. /Библиотека Прослава/                                     [Рецензия]

Зоя Барболова (България, София), Енциклопедия на персонажите в българската митология. Изд: Наука и изкуство, 2020, 692 с.                    [Рецензия]

Петър Кърджилов (България, София, Институт за изследване на изкуствата, сектор „Екранни изкуства“, БАН), Кинематографическата деятелност на Чарлс Райдър Нобъл и Джон Маккензи на Балканите (Том I). Превод от български – Ивелина Петрова. Научно издателство „Кеймбридж“, 2020, 434 с. (вкл. и 220 фотографии, 130 факсимилета, 30 рисунки, 1 карта). ISBN (10): 1-5275-4902-X, ISBN (13): 978-1-5275-4902-9

Петър Пламенов (България, СУ „Св. Климент Охридски“), Обещанията на интересното   [Рецензия]

Рецензии и отзиви  /  Reviews and Comments

Ваня Мичева (България, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН), Българските учени за официалния език на Република Северна Македония

Слави Славов (България, Институт за исторически изследвания, БАН), За официалния език на Република Северна Македония. С., 2020, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 68 стр. с илюстр. ISBN 978-619-245-042-7

Марияна Витанова (България, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН), Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Т. 1, 277 с.; Т. 2, 288 с. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISSN 2683-118

Снежанка Добрева (България, Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“), Първо самостоятелно издание за българския литературен сецесион („Сецесион & Компаративистика“, 2019)

Радка Пенчева (България, Велико Търново, Музей „Емилиян Станев“), Ново издание на биографията на д-р Васил Берон

Стефка Георгиева (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“), Зоя Барболова. Енциклопедия на персонажите в българската митология. Издателство: Наука и изкуство. 2020. 692 с.

Малина Димитрова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университетска библиотека), Между кориците и отвъд тях. Доклади от Академични четения, посветени на проф. д-р Алберт Бенбасат

Красимир Делчев (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“), „Обещанията на интересното“ – новаторско философско естетическо изследване

In Memoriam

Кирил Първанов (България, София, Институт за български език, БАН), В памет на доц. д-р Маргарита Тетовска-Троева

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.